Elevinfo - Byggeri UCH

Fravær - hvad gør jeg?

Når du er på skoleophold, er skolen at betragte som din arbejdsplads. Derfor gælder de samme regler omkring fravær på skolen som på enhver anden arbejdsplads. Al udeblivelse fra den skemalagte undervisning bliver betragtet som fravær, det gælder uanset hvor længe, om der er tale om lovlig eller ulovligt fravær og hvis du kommer for sent.

Hvis du er syg, eller af anden årsag ikke kan komme i skole, skal du skrive det i LUDUS inden kl. 8:00 hver dag du er fraværende.

På 3. dagen skal du også ringe til uddannelseslederen Thomas D. Nielsen på 99 122 420 med begrundelse for dit fravær.

Bor du på skolehjemmet, skal du også give besked til afdelingsleder Kent Wamberg på telefon 99 122 297.

Sådan registrerer du fravær

Se dit fravær

På LUDUS kan dine undervisere og studievejleder se at du er fraværende og hvilken årsag du har angivet. Ved fraværs opfølgning kigges på hvilke begrundelser der er givet til fraværet, det er derfor vigtigt, at du husker at skrive når du er syg eller har anden gyldig grund til at være fraværende.

Længerevarende planlagt fravær skal aftales med studievejlederen inden du er fraværende.

Du kan selv løbenede følge dit fravær. 

Fravær - hvad sker der?

Alt fravær følges nøje fra skolens side. Har du for meget fravær bliver du indkaldt til samtale hos din studievejleder og modtager en skriftlig advarsel. Er der tale om direkte pjæk, vil du til enhver tid kunne modtage en advarsel. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge. Øges dit fravær stadig herefter, vil du blive indkaldt til fraværssamtale med din studievejleder og uddannelseschefen.

Der kan nu ske én eller flere af følgende muligheder:

  • Fraværet var forbigående, og I aftaler at se tiden an
  • Studievejlederen beder om lægeerklæring som dokumentation for sygdomsfravær
  • Der er mistanke om pjæk: Du kan blive bedt om at dokumentere fravær med lægeerklæringer. Udgiften til lægeerklæringer afholdes af dig selv
  • Studievejledningen vurderer, om der skal igangsættes studiestøtte af én eller anden karakter

Hvis dit fravær ikke forbedres efter samtalen med din studievejleder, vil du modtage skriftlig advarsel nr. 2. Er du under 18 år, vil advarslen blive sendt til dine forældre/værge.

Hvis fraværet endnu ikke forbedres, bliver du indkaldt af uddannelseschefen til en samtale. Der tages herefter løbende stilling til udmeldelse.