Kvalitet HHX

Fastholdelsesstrategi

Holstebro Handelsgymnasium har fokus på fastholdelse af de unge på handelsgymnasiet. Skolens strategi i forbindelse med en høj gennemførelse/fastholdelse spiller på flere strenge.

Fastholdelsesstrategien spiller sammen med og underbygges af den pædagogiske praksis.

Studievejledning

Studievejledningen arbejder proaktiv mht. elevernes velbefindende på skolen. Der gennemføres individuelle samtaler med alle elever, ligesom studievejledningen er åben for elevernes egne henvendelser.

Psykolog

I særlige tilfælde, hvor en elev er udfordret af store peronlige, psykiske problemer, har skolen mulighed for at tilknytte en psykolog.

Læsevejledning Elevernes evne til faglig læsning er en forudsætning for, at de kan gennemføre en gymnasial uddannelse. Skolen foretager derfor en screening af 1.g eleverne mhp. at identificere elever med læseproblemer og/eller dysleksi. Skolens to uddannede læsevejledere udarbejder på baggrund af screeningen individuelle forløb for de elever, der har problemer med faglig læsning.
Fravær Et af de første tegn på, at en elev er frafaldstruet, er typisk et stigende fravær, hvorfor Holstebro Handelsgymnasium er særlig opmærksom på elevernes fravær. Skolens procedure i forbindelse med elevfravær fremgår af studie- og ordensreglementet. ”Det er bedst, når alle er her”.
Studietorv Studietorv er et frivilligt tilbud til skolens elever, både de fagligt svage og de fagligt stærke elever. Det udbydes i en række af handelsgymnasiets fag i perioden uge 39 – uge 18. 
Hvis skolen skønner, at det er nødvendigt for en elev at modtage ekstra faglig hjælp, gøres tilbuddet i en periode obligatorisk for denne elev.
Kontaktlærer Klasserne har en kontaktlærer, som bl.a. har til opgave at skabe et godt klima i klassen og som samtidig skal have et blik for den enkelte elev. Hvis en kontaktlærer oplever eller har mistanke om, at en elev mistrives, tager læreren kontakt til klassens studievejleder.
Undervisningen Faglige oplevelser og udfordringer er med til at fastholde elever – jo mere skolen kan pirre elevernes nysgerrighed og deres lyst til at lære, jo mindre frafaldstruede vil de alt andet lige være. Høj faglighed, differentieret undervisning, virkelighedsnær undervisning, afvekslende undervisning, inddragelse af IT i undervisningen er alle nogle af de elementer, der er i fokus i den daglige undervisning på Holstebro Handelsgymnasium.