Studiemiljø

Elevråd

Formål med elevråd på handelsgymnasiet

Holstebro Handelsgymnasium ønsker at have et elevråd der kan og vil tage aktiv del i skolens hverdag og være elevernes talerør. Elevrådet skal have medindflydelse på forhold af vigtighed for eleverne.

Elevrådsrepræsentanter og -suppleanter

Elevrådet vælges med 1 repræsentant og 1 suppleant fra hver klasse. Det er repræsentanten, der deltager i elevrådsmøder. Suppleantens opgave er at træde til, hvis repræsentanten er fraværende.
Elevrådet består altså af et antal elever svarende til det antal klasser, der er i det pågældende skoleår.
Elevrådsrepræsentanter og – suppleanter vælges i starten af skoleåret i klasserne. Der vælges for et år ad gangen. Kontaktlæreren tager initiativ til valget og indberetter de to navne til vicerektor.

Forretningsudvalg

Elevrådets øverste myndighed er forretningsudvalget, der består af en formand, en næstformand og en kasserer.
Forretningsudvalget vælges blandt elevrådets medlemmer
Det er forretningsudvalgets opgave at indkalde til elevrådsmøder - ca. 1 møde hver anden måned. Elevrådsmøder indkaldes med dagsorden, og der udarbejdes referat. Lokale til mødeafholdelse bookes i Lectio. Forud for hvert elevrådsmøde sørger forretningsudvalget for at få et møde med vicerektor, hvor forskellige emner og spørgsmål - især i forhold til elevrådsmødet - kan drøftes.
Forretningsudvalget kan forvente at blive involveret ad hoc af skolens ledelse i forhold af betydning for eleverne. Forretningsudvalget kan også selv søge indflydelse ved at kontakte ledelsen om forhold, der ønskes indflydelse på.

Andre opgaver

  • Studenterhuer og -tøj, forretningsudvalget står for kontakten til leverandøren af studenterhuer og – tøj. Skolen har ikke noget ansvar i forbindelse med studenterhuer og – tøj
  • Blå Bog - elevrådsformanden og næstformanden står for indsamling af elevbestillinger, kontakt med leverandør og betaling af leverandør. Skolen har ikke noget ansvar i forbindelse med Blå Bog
  • Fællesarrangementer - forretningsudvalget aftaler i samarbejde med studieleder og lærerrepræsentanter fællesarrangementer for handelsgymnasiet
  • Skabe - forretningsudvalget har ansvaret for udlejning af skabe til elever. Skabe som elever kan anvende til opbevaring af bøger m.m.

Andre aktiviteter

Elevrådet kan forvente at blive involveret i andre aktiviteter som juleafslutning, dimissionsfest for 3. g’erne, elevtrivselsundersøgelser m.m.
Elevrådet kan også selv have ønske om at etablere permanente eller ad hoc udvalg f.eks. i relation til sport, kor/musik eller andet. Nye udvalg skal godkendes af skolens ledelse, hvis de indebærer fravær fra undervisningen, lærersupport eller andet, der har med skolen at gøre.