Fag på HHX

Matematik

A-niveau

Her spiller fagets natur en helt central rolle.

Her foregår problemløsning ved hjælp af abstrakt logisk tænkning og en konstant understøttelse af og bevisførelse for påstande gennem logiske ræsonnementer.

Endvidere er anvendelsesaspektet også på dette niveau væsentligt for fagets identitet, således at en del af det indhold, der skal konstituere faget, skal have et anvendelsesaspekt f.eks. med henblik på at kunne anvendes ved modellering og løsning af problemer fra praksis - ikke mindst problemstillinger fra fagene virksomhedsøkonomi, international økonomi og afsætningsøkonomi.

Matematik A er studieretningsfag i følgende studieretning:

B-niveau

På dette niveau kommer der en ny dimension til matematikfaget.

Her spiller både den videnskabelige tilgang samt den abstrakte tænkning en langt mere dominerende rolle. Både fagets natur og fagets anvendelsesområder er centrale elementer.

Fagets natur kommer til udtryk gennem tilgangen til problemløsning ved hjælp af abstrakt logisk tænkning og en konstant understøttelse af påstande gennem logiske ræsonnementer. Endvidere er anvendelsesaspektet centralt for faget, således at det indhold, der skal konstituere faget, skal have et anvendelsesaspekt f.eks. med henblik på at kunne anvendes ved modellering og løsning af problemer fra praksis (problemstillinger fra andre fag eller dagligdags problemer) eller kunne hjælpe med til løsning af teoretiske problemer.

Sandsynlighedsregning og statistik udgør en betydelig del af matematikken på dette niveau.

Matematik kan vælges som valgfag på A-niveau.

Matematik B er studieretningsfag på studieretningen:

C-niveau

Matematik C

Det er en centralt del af identiteten for matematik C, at faget er anvendelsesorienteret, og at det er fagets undersøgende sider, der giver faget sin identitet i uddannelsen.

Den videnskabelige tilgang til matematikfaget kommer blot sporadisk til udtryk i undervisningen i faget, ligesom den abstrakte tænkning kun forekommer på et introducerende og elevmotiverende niveau.

Matematik kan vælges som valgfag på både B- og A-niveau.

Matematik C er obligatorisk fag på studieretningerne:

Vi underviser i Matematik