Kan vælges på tværs af studieretninger

Valgfag C/B/A

Du har mulighed for selv at præge din uddannelse gennem dine valg af valgfag.
Skolen udbyder en bred vifte af valgfag, og du har mulighed for at præge din uddannelse i en sproglig/kulturel, en virksomhedsorienteret, en finansiel eller en kreativ/innovativ retning.
Valgfagene skal du først vælge, når du er begyndt på HHX.

Link til læreplaner - valgfag på HHX

Beskrivelse af valgfag

Erhvervsjura B
Faget bygger videre på C-niveauet, både ved at inddrage nye emner, men også ved at gå mere i dybden med juridiske problemstillinger. På erhvervsjura B styrker du samtidig din evne til at argumentere juridisk.
Finansiering B
I faget Finansiering på B-niveau får eleven en stor viden om finansielle teorier og lærer at bruge dem til at identificere og arbejde med finansielle problemstillinger.
Faget giver en bred viden om bl.a. internationale finansielle markeder, finansiering med egenkapital og fremmedkapital samt private husholdningers indkomstformer og anvendelser af indkomst. Med den viden kan eleven diskutere prisdannelsen på finansielle produkter, herunder på aktier og obligationer, samt vurdere virksomhedens fremskaffelse af kapital, og en husholdnings finasieringsbehov og muligheder. Desuden vil eleven kunne redegøre for nationale og internationale finansielle institutioner og virksomheder. Der bliver inddraget meget aktuelt stof i undervisningen.
 
Finansiering C
Finansiering C omfatter erhvervsvirksomhedens beslutninger angående finansieringsmuligheder – herunder finansiering i forbindelse med start af virksomhed, drift og udvikling. Eleverne skal lære selv at arbejde med løsning af virksomhedens finansielle problemer ved at anvende de lærte metoder og modeller. Faget omfatter desuden viden inden for finansielle institutioner og markeder.
Idræt C
Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur-, sundheds- og samfundsvidenskabelige samt de humanistiske områder. Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde, viden og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder. Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori giver faget dels indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden, dels forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Informatik B
Faget bygger videre på C-niveauet, både ved at inddrage nye emner, men også ved at gå mere i dybden med emner fra C-niveauet.

Innovation C
Innovation C har et klart sigte på opstart af nye organisationer – dette være sig private profit-orienterede, nystartede virksomheder – også kaldet iværksættere – eller socialøkonomiske virksomheder, som har andre mål end profit. Der arbejdes i innovation C intensivt med kreativitet som grundlag for idéudvikling samt betingelser og betydende faktorer for opstart af nye organisationer. Der arbejdes i grupper og alle virksomheder skal præsentere deres virksomhed og deres produkt på en salgsmesse.
 
Innovation B
Innovation B har derudover også fokus på innovation i eksisterende organisationer - intrepreneurship - det være sig private virksomheder eller inden for den offentlige sektor. Innovation er således både et teoretisk og et praktisk fag, hvor resultatet afhænger af din kreativitet og målrettethed samt din formåen til at turde åbne døren til omverden og spørge om hjælp til det, som du ikke selv kan. Innovation B giver endvidere mulighed for at inddrage faget i studieretningsprojektet på 3. år.
 
Kulturforståelse C
Hvorfor foretrækker japanerne at handle med ældre hvidhårede mænd? Og hvorfor må man aldrig klappe en thailænder på hovedet? I kulturforståelse beskæftiger vi os med, hvad der sker, når mennesker fra forskellige kulturer mødes. Vi lærer at forstå og forklare vores egen og andres kultur gennem arbejde med kulturteori, tekster, film og andre kulturelle udtryk. Kulturforståelse er et fag, som gør dig i stand til bedre at begå dig i en globaliseret verden – både når du i dit fremtidige job skal kommunikere med folk fra andre kulturer, og når du på ferierejser i udlandet eller herhjemme i Danmark møder fremmedartede normer og skikke.
 
Kulturforståelse B
Kulturforståelse på B-niveau bygger videre på Kulturforståelse C. Du får på B-niveau en højere grad af fordybelse indenfor fagets områder, og du arbejder med nye emner som fx ’etik, moral og kultur’ og ’kulturel udvikling’. Samtidig udvikler du dine evner til at analysere kulturelle udtryksformer og komme med konkrete forslag til måder at handle på. Kulturforståelse B giver endvidere mulighed for at inddrage faget i studieretningsprojektet på 3. år.
Matematik A
Matematik A omhandler: Regningsarternes hierarki, potensbegrebet, løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder og med it-værktøjer. Funktioner i to variable: lineær programmering og følsomhedsanalyse; kvadratisk optimering. Grundlæggende funktionskendskab: det generelle funktionsbegreb; lineære funktioner; polynomier; eksponentielle funktioner; potens-, logaritme- og trigonometriske funktioner. Karakteristika ved disse funktioner. xy-plot af datamateriale og karakteristika ved lineære sammenhænge; eksponentielle sammenhænge og potenssammenhænge; anvendelse af regression. Differentialregning: definition og fortolkning af differentialkvotient; afledet funktion for de elementære funktioner samt differentiation af f + g, f – g, k • f , f • g og f ° g; monotoniforhold; ekstrema og optimering samt sammenhængen mellem disse begreber og differentialkvotient; den anden afledede: konveks/konkav krumning; ligning for tangent/vendetangent. Integralregning: stamfunktion for de elementære funktioner; ubestemte og bestemte integraler; regneregler for integration af f + g, f - g og k • f samt integration ved substitution. Procentregning; indekstal; rentes- og annuitetsregning. Beskrivende statistik; udtræk af data fra databaser; konstruktion af tabeller; grafisk præsentation af data; repræsentative undersøgelser; Chi-i-anden test. Grundlæggende sandsynlighedsregning; binomial- og normalfordelingen; konfidensintervaller for sandsynlighedsparameteren og middelværdien; simpel lineær regressionsanalyse. Simple differentialligninger af 1. orden.
Organisation C
Organisation er et fag, der beskæftiger sig med samfundsmæssige forhold. Faget giver viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Derudover giver faget viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at tilpasse organisationen under hensyn til udviklinger i det internationale samfund. Organisation er således et anvendelsesorienteret fag, som bl.a. beskæftiger sig med organisationsstrukturer, ledelse, motivation, trivsel og kompetenceudvikling.
Psykologi C
Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse. Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet.
 
Psykologi B
Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske metoder, og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. Fagets historiske baggrund indeholder filosofisk og videnskabelig teoridannelse. Psykologi i de gymnasiale uddannelser omfatter nyere forskning og teoridannelse inden for socialpsykologi, udviklingspsykologi, områderne kognition og læring samt personlighed og identitet
 
Samfundsfag B
Samfundsfag B er en fortsættelse af Samfundsfag C. Faget omfatter både teoretisk og praktisk viden om danske og internationale samfundsforhold. I skal både beskæftige jer med aktuelle emner samt forskellige begreber og teorier indenfor politik, økonomi og sociologi. Undervisningen skal fremme jeres evner til både at kunne forstå, forklare og diskutere samfundsmæssige problemstillinger på et fagligt kvalificeret niveau.
Tysk A (fortsættersprog)
Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden. Gennem bl.a. sagprosa, litteratur, film og musik får du indsigt i væsentlige sider af Tysklands og tysksprogede landes samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold. Samtidig arbejder vi med sprogbrug og sprogtilegnelse samt interkulturel forståelse og kommunikation. Vælger man Tysk A får man udbygget denne indsigt og derudover etableret en solid skriftlighed, som også kan bruges i det virkelige liv.