For elever på HTX

Eksamensreglement HTX

Formålet med eksaminer, prøver og evalueringer, som beskrevet i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad du opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Antal prøver

En teknisk studentereksamen skal omfatte mindst 10 eksaminer i alt på 3 år. De 10 eksaminer fordeles efter lodtrækning fra Undervisningsministeriet.

Inden afslutningen af grundforløbet skal du op i 2 interne prøver, som tæller med på eksamensbeviset, men som ikke tæller med i de førnævnte 10 eksaminer. Der aflægges intern prøve i naturvidenskab og produktudvikling.

Du skal altid aflægge prøve i studieområdeprojekt, teknikfag og dansk A skriftlig. Ud over det skal du aflægge mindst én prøve i de A-niveaufag man har, der indeholder både skriftlig og mundtlig prøve.

Med valg af ekstra A-niveaufag vil enkelte elever kunne udelukke fag fra deres lodtrækning. For at forhindre det vil de elever få tilføjet ekstra eksaminer, indtil der ikke kan udelukkes fag fra lodtrækningen.

Udtræk og offentliggørelse

Prøver, ud over de obligatoriske, der skal aflægges, udtrækkes af Ministeriet for Børn og Undervisning.

I maj måned bliver eksamensplanen offentliggjort på Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag, ugedag, tidspunkt og lokale.
Den præcise dato for offentliggørelse fremgår af månedskalenderen, men ændringer kan forekomme i hele eksamensperioden.

Betingelser

For at blive indstillet til eksamen, skal du have været studieaktiv i henhold til studie- og ordensreglementet.

Skriftlig eksamen

Alt du skal og bør vide

Mundtlig eksamen

Alt du skal og bør vide

Udeblivelse fra eksamen og intern prøve

Ved sygdom skal skolen kontaktes før prøvestart. Ved sygdom kræves lægeerklæring for at kunne indstilles til sygeeksamen/omprøve. Udgifter til lægeerklæring afholdes af skolen.

Ved udeblivelse af anden årsag kontaktes skolen hurtigst muligt og rektor træffer på baggrund af årsag beslutning om evt. indstilling til sygeeksamen/omprøve.

Klageprocedure og klagefrister

Klage over forhold ved prøver kan du indbringe til rektor. 
Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Du skal indgive klagen senest 2 uger efter, at bedømmelsen af prøven er offentliggjort på sædvandlig måde.

Til brug for klagesagen skal du have udleveret kopi af den stillede opgave samt kopi af din egen besvarelse ved skriftlige prøver.

Klagen skal indgives individuelt og skal nøje angive de faktiske omstændigheder, som efter din mening bør begrunde en imødekommende afgørelse.

Klagen kan vedrøre:

  • Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende
  • Eksamensforløbet
  • Bedømmelsen