Mundtlig eksamen

Husk at møde op i god tid før prøvens start.

Konsekvenser af at komme for sent

Kommer du for sent til en mundtlig prøve, har du ikke krav på at deltage i prøven. Men, hvis rektor finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få tilbud om at komme til prøve på et senere tidspunkt.

Hjælpemidler ved mundtlig prøver med forberedelsestid

Al kommunikation med eksterne er IKKE tilladt under forberedelsen eller eksaminationen.

Ved forberedelse og eksamination medbringes egen computer til brug for adgang til hjælpemidler samt udarbejdelse af notater til eksaminationen.

Anvendelse af elektroniske hjælpemidler via nettet er tilladt under forberedelsen, dog kun hvad angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Skolen giver adgang til dette via Lectio, X-drevet samt elektroniske ordbøger. Fagets egne lærebøger må medbringes.

Ved selve eksaminationen er det kun tilladt at medbringe egne notater (på computer eller papir) udarbejdet under forberedelsestiden.

Hvis du ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe dig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsom forsøg herpå eller du ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve. Hvis der under eller efter prøven opstår formodning om, at du uretmæssig har skaffet dig hjælp eller har udgivet en andens arbejde for dit eget, indberettes dette til rektor. Bliver formodningen bekræftet, bortvises du fra den pågældende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører aflægges af ny prøve i den efterfølgende prøvetermin.

Hjælpemidler ved mundtlig prøve med lang forberedelsestid (1 døgn og op efter)

Her er der ikke tilsyn og alle hjælpemidler og adgang til nettet er tilladt.

Materialet, der fremlægges ved eksaminationen skal være eget fremstillet materiale jf. regler for plagiat.

Eksamensreglement htx

Alt om eksamen