Skriftlig eksamen

Ved prøven anvendes din egen bærbare computer.

OBS – ved eksamen i fagene dansk og engelsk kan opgaverne bestå af videoklip m.v., så husk at medbringe hovedtelefoner.

Alle skriftlige eksaminer afvikles i Netprøver.dk.
Det vil sige, at opgaven tilgås i Netprøver.dk og din besvarelse afleveres gennem Netprøver.dk – se vejledning her 

Du skal bruge dit Uni-login til at logge på Netprøver.dk

Såfremt du har lavet materiale/bilag på papir, vil der i eksamenslokalet være adgang til en scanner.

NB. Ved de skriftlige års- og terminsprøver udleveres opgaven på papir eller via nettet. Din besvarelse afleveres via Lectio.

Du skal møde så tidligt før prøvens begyndelse på selve prøvedagen, at udstyret kan være tændt, startet op og funktionsduelig i det program, der skal anvendes, senest 30 minutter før prøven begynder.

Hvis der opstår tekniske problemer med udstyret eller programmellet, herunder strømsvigt eller virusangreb, færdiggør du opgavebesvarelsen manuelt. Normalt skal du påbegynde manuel besvarelse, hvis tekniske problemer m.v. ikke er blevet løst eller skønnes at kunne løses inden for 30 minutter efter deres opståen.

HUSK at gemme din opgavebesvarelse hvert 5. – 10. minut!

Eksamensopgaveoplæggene må ikke bringes ud af eksamenslokalet før det officielle afslutningstidspunkt på prøven. Din computer og mobiltelefon skal derfor forblive i prøvelokalet til prøven er afsluttet. Du kan godt aflevere og gå før, hvis du er færdig, men du må så vente med at hente computer og telefon til sluttidspunktet.

Konsekvenser ved at komme for sent

Kommer du for sent til en skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet og du har ikke krav på at deltage i prøven. Rektor/eksamensansvarlig kan dog tillade at du deltager, hvis det anses for udelukket, at du kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis de finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed. Prøvetiden forlænges ikke.

Hjælpemidler

Al kommunikation under prøven er IKKE tilladt.

Hvis du ved en prøve gribes i utvivlsomt at skaffe dig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp eller i et utvivlsom forsøg herpå, eller du ved en prøve har benyttet ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises du fra den pågældende prøve. Hvis der under eller efter prøven opstår formodning om, at du uretmæssig har skaffe dig hjælp eller har udgivet en andens arbejde for dit eget, indberettes dette til rektor. Bliver formodningen bekræftet, bortvises du fra den pågældende prøve.

Bortvisning fra en prøve medfører der aflægges ny prøve i den efterfølgende prøvetermin.

Anvendelse af elektroniske hjælpemidler via nettet er tilladt, dog kun hvad angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Skolen giver adgang til dette via Lectio, X-drevet samt elektroniske ordbøger. Fagets egne lærebøger må medbringes.

Såfremt prøven er med netadgang er dette indarbejdet i prøveoplægget og der vil selvfølgelig være adgang til nettet under prøven.

Eksamensreglement htx

Alt om eksamen