Praktikcenter Vest

Sygdom, fravær og ferie

Hvis du er syg eller på anden måde forhindret i at møde, skal du give besked mellem kl. 7.30 – 8.00, så vi ved, hvorfor du ikke kommer.

Hvis du er i praktikcentret, skal du ringe til din praktikinstruktør, på det telefonnummer du har fået oplyst. Det gælder også, hvis du er i virksomhedsforlagt praktik (VFP), på skoleophold eller i delaftale i en virksomhed.

Er du i en virksomhed, skal du også ringe til din mester/praktikinstruktør i virksomheden.

Er du på skoleforløb, skal du også ringe til skolen på tlf. nr. 99 122 230.

Sygemeldingen skal ske samme dag, som du er syg. Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe igen mandag og sygemelde dig.
Længerevarende sygdom medfører/kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald afbrydes.

Mulighedserklæring/lægeerklæring

Hvis du i en periode har mere end 3 ugers sygefravær, kan praktikcentret forlange en lægeerklæring fra dig. Du bliver indkaldt til en samtale med din praktikinstruktør, hvor I sammen udfylder en mulighedserklæring. Din læge skal også udfylde erklæringen. Skolen betaler udgiften til lægen. Får du en anden offentlig ydelse, skal du også kontakte din sagsbehandler.

Formålet med en mulighedserklæring er at fastholde dig i uddannelsen og få at vide, hvor længe sygdommen forventes at vare, og hvor meget du eventuelt vil kunne arbejde.
Det er vigtigt, at du viser vilje til at deltage i samtalen, hvor mulighedserklæringen skal udfyldes. Gør du ikke det, så kan du blive udmeldt af praktikcentret. Samtalen er også for din egen skyld, så du kan komme i gang med uddannelsen igen.

Er du indlagt på et hospital, kan de skrive en erklæring om, hvor længe sygeperioden vil vare. 

Husk - du skal melde dig rask hos din praktikinstruktør. Du er ikke raskmeldt, før det sker.

Kronisk lidelse/sygdom

Har du en kronisk lidelse som epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser, så de kan hjælpe dig, hvis der er brug for det. Din praktikinstruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, for eksempel overfølsomhed overfor penicillin.

Ulovligt fravær

Dit uddannelsesforhold kan ophøre ved ulovligt fravær.

Det betragtes som ulovligt fravær hvis:

  • du bliver væk uden at melde dig syg
  • du melder dig syg efter det tidspunkt, som du har fået oplyst af din instruktør
  • kommer eller går i utide, og der ikke er helt særlige omstændigheder

Ulovligt fravær kan/vil medføre reduktion af din praktikydelse.

Ring til din praktikinstruktør hvis du er forsinket, uanset tidspunktet. Hvis man først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til læge/tandlæge, køreprøve m.v., kan det også blive betragtet som ulovligt fravær.

Ferie og helligdage

Når du er i praktikcentret optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får praktikydelse under ferie, så længe du er tilknyttet praktikcentret, men du optjener ikke feriepenge, som du kan bruge, når du har forladt praktikcentret, eller når du har fået en læreplads.

Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage praktikydelse for disse dage.
Man har 25 feriedage (hverdage) med praktikydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i praktikcentret i hele det forudgående kalenderår. 
Skolen/det enkelte center bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes. Der er ikke efterårsferie, vinterferie eller 7 ugers sommerferie, som du kender det fra grundforløbet.

Hos Praktikcenter Vest er de generelle feriedage:

  • fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 3 sammenhængende uger om sommeren afholdt i perioden uge 28 – 31
  • hverdagene mellem jul og nytår

Herudover kan der være specielle ferieregler for det enkelte center – spørg din praktikinstruktør.

Du kan ikke holde ferie, mens du er på skoleophold.

Feriefridage

Som praktikcenterelev er du ikke omfattet af reglerne om feriefridage. Der kan dog være undtagelser afhængig af den overenskomst, der er på den enkelte uddannelse. 

Læge- og tandlægebesøg m.m.

Både som skolepraktikelev og som ansat i en virksomhed skal læge- og/eller tandlægebesøg lægges udenfor din arbejdstid, hvis det overhovedet er muligt.

Kontakt til det offentlige - fx kommunen skal også foregå udenfor arbejdstiden i det omfang det er muligt. Der er lang åbningstid på kommunen om torsdagen.

Barsel, børn og anden orlov/frihed

Som praktikcenterelev er du ikke lønmodtager, og har derfor ikke de samme rettigheder vedrørende barsel, børn og anden orlov som elever i en ordinær uddannelsesaftale. Skolen har dog besluttet at ligestille praktikcenterelever, så de kan få barsel op til 6 uger før forventet fødsel og op til 26 uger efter forventet fødsel.

Barsel: Praktikcentret skal godkende fravær ved barsel. Såfremt det godkendes, så vil du kunne få praktikydelse i den godkendte periode. Afgørelsen om, hvorvidt uddannelsesaftalen skal forlænges i forbindelse med orloven, afgøres af Det Faglige Udvalg i samarbejde med praktikcentret.

Forældreorlov eller orlov i øvrigt: Der gives op til 20 ugers forældreorlov. Ud over dette gives der ikke ret til andre typer af orlov.

Barnets første sygedag og omsorgsdag: Praktikcentret giver de samme rettigheder til barnets 1. sygedag og omsorgsdage, som hvis du var omfattet af en ordinær uddannelsesaftale. Overstiger brugen af disse ordninger, hvad skolen anser for rimelig, kan tilladelsen trækkes tilbage for den enkelte elev. Proceduren er den samme som for almindeligt fravær.

Begravelse

Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Spørg din praktikinstruktør, hvis du har spørgsmål.

Session og værnepligt

Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage, uanset om du er i praktik eller på skoleophold. Vi skal have besked om datoen hurtigst muligt efter din indkaldelse, så vi kan planlægge efter det. Hvis du mangler dokumentation for, hvornår din uddannelse slutter, så kontakt din praktikinstruktør.

Der gives ikke orlov til værnepligt.

Forsikringsforhold

Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring.

Vi anbefaler dog altid, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo-/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring - også selv om du bor ude.

Kontakt dit forsikringsselskab for at få præcis besked. Så slipper du for ubehagelige overraskelser.