Skoleoplæring på UCH

Sygdom, fravær og ferie

Hvis du er syg skal du ringe til din instruktør på det nummer du har fået oplyst inden din arbejdstid starter. Det gælder også, hvis du er i virksomhedsforlagt oplæring, på skoleophold eller i delaftale i en virksomhed.

Er du i en virksomhed, skal du også ringe til din mester/instruktør i virksomheden.

Er du på hovedforløb, skal du også ringe til skolen på tlf. nr. 99 122 230.

Hvis din sygdom fortsætter weekenden over, skal du ringe igen mandag og sygemelde dig.
Længerevarende sygdom medfører/kan medføre, at uddannelsestiden bliver forlænget eller i værste fald afbrydes.

Mulighedserklæring/lægeerklæring

Hvis du i en periode har mere end 3 ugers sygefravær, kan vi forlange en lægeerklæring fra dig. Du bliver indkaldt til en samtale med din instruktør, hvor I sammen udfylder en mulighedserklæring. Din læge skal også udfylde erklæringen. Skolen betaler udgiften til lægen. Får du en anden offentlig ydelse, skal du også kontakte din sagsbehandler.

Formålet med en mulighedserklæring er at fastholde dig i uddannelsen og få at vide, hvor længe sygdommen forventes at vare, og hvor meget du eventuelt vil kunne arbejde.
Det er vigtigt, at du viser vilje til at deltage i samtalen, hvor mulighedserklæringen skal udfyldes. Gør du ikke det, så kan du blive udmeldt af Skoleoplæring på UCH. Samtalen er også for din egen skyld, så du kan komme i gang med uddannelsen igen.

Er du indlagt på et hospital, kan de skrive en erklæring om, hvor længe sygeperioden vil vare. 

Husk - du skal melde dig rask hos din instruktør. Du er ikke raskmeldt, før det sker.

Kronisk lidelse/sygdom

Har du en kronisk lidelse som epilepsi eller diabetes, bør du sige det til dine nærmeste omgivelser, så de kan hjælpe dig, hvis der er brug for det. Din instruktør bør under alle omstændigheder vide det. Det samme gælder, hvis du tager livsvigtig medicin eller har allergi, som er væsentlig i forbindelse med hospitalsindlæggelse, for eksempel overfølsomhed overfor penicillin.

Ulovligt fravær

Dit uddannelsesforhold kan ophøre ved ulovligt fravær.

Det betragtes som ulovligt fravær hvis:

  • du bliver væk uden at melde dig syg
  • du melder dig syg efter det tidspunkt, som du har fået oplyst af din instruktør
  • kommer eller går i utide, og der ikke er helt særlige omstændigheder

Ulovligt fravær kan/vil medføre reduktion af din skoleoplæringsydelse.

Ring til din instruktør hvis du er forsinket, uanset tidspunktet. Hvis man først ringer om morgenen for at bede om ferie eller fri til læge/tandlæge, køreprøve m.v., kan det også blive betragtet som ulovligt fravær.

Ferie og helligdage

Når du er i Skoleoplæring på UCH optjener du ikke ferie, sådan som man gør det i et læreforhold i en virksomhed. Du får skoleoplæringsydelse under ferie, så længe du er tilknyttet Skoleoplæring på UCH, men du optjener ikke feriepenge.

Har du feriedage til gode fra tidligere fuldtidsarbejde, vil du ikke modtage skoleoplæringsydelse for disse dage.
Man har 25 feriedage (hverdage) med skoleoplæringsydelse i løbet af et ferieår, hvis du har været i Skoleoplæring på UCH i hele det forudgående kalenderår.
Din instruktør bestemmer, hvornår hovedparten af dine feriedage skal afholdes. Der er ikke efterårsferie, vinterferie eller 7 ugers sommerferie, som du kender det fra grundforløbet.

Generelle feriedage:

  • mandag, tirsdag og onsdag op til påske
  • fredag efter Kr. Himmelfartsdag
  • 3 sammenhængende uger om sommeren afholdt i perioden uge 28 – 31
  • hverdagene mellem jul og nytår

Herudover kan der være specielle ferieregler for den enkelte uddannelse – spørg din instruktør.

Du kan ikke holde ferie, mens du er på hovedforløb.

Feriefridage

Som skoleoplæringselev/-lærling er du ikke omfattet af reglerne om feriefridage. Der kan dog være undtagelser afhængig af den overenskomst, der er på den enkelte uddannelse. 

Læge- og tandlægebesøg m.m.

Du skal planlægge læge- og/eller tandlægebesøg udenfor din arbejdstid, hvis det overhovedet er muligt.

Kontakt til det offentlige - fx kommunen skal også foregå udenfor arbejdstiden i det omfang det er muligt. Der er lang åbningstid på kommunen om torsdagen.

Barsel, børn og anden orlov/frihed

Som skoleoplæringselev/-lærling er du ikke lønmodtager, og har derfor ikke de samme rettigheder vedrørende barsel, børn og anden orlov som elever/lærlinge i en ordinær uddannelsesaftale. Skolen har dog besluttet at ligestille skoleoplæringselever/-lærlinge efter reglerne for de enkelte uddannelsesområders overenskomster.

Barsel/orlov: Alle har ret til barselsorlov efter gældende regler og der udbetales skoleoplæringsydelse i den barselsperiode, der er aftalt med instruktøren. Orlov aftales med din instruktør.

Barnets første sygedag og omsorgsdag: Skoleoplæring på UCH giver de samme rettigheder til barnets 1. sygedag og omsorgsdage, som hvis du var omfattet af en ordinær uddannelsesaftale. Overstiger brugen af disse ordninger, hvad skolen anser for rimelig, kan tilladelsen trækkes tilbage for den enkelte elev. Proceduren er den samme som for almindeligt fravær.

Begravelse

Ved dødsfald i den nærmeste familie får du fri til begravelsen. Skal du rejse langt, har du op til to fridage. Spørg din instruktør, hvis du har spørgsmål.

Session og værnepligt

Bliver du indkaldt til session, får du fri til at deltage, uanset om du er i skoleoplæring eller på hovedforløb. Vi skal have besked om datoen hurtigst muligt efter din indkaldelse, så vi kan planlægge efter det. Hvis du mangler dokumentation for, hvornår din uddannelse slutter, så kontakt din instruktør.

Der gives ikke orlov til værnepligt.

Forsikringsforhold

Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af skolen gennem statens selvforsikring.

Vi anbefaler dog altid, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Skolens forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo-/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring - også selv om du bor ude.

Kontakt dit forsikringsselskab for at få præcis besked. Så slipper du for ubehagelige overraskelser.